Lỗi sao lưu Transaction Log trong SQL Server

Tình trạng

Khi bạn sử dụng T-SQL để sao lưu Transaction Log bằng lệnh BACKUP LOG, có thể xuất hiện lỗi như bên dưới:

The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE. Use BACKUP DATABASE or change the recovery model using ALTER DATABASE.

BACKUP LOG is terminating abnormally.

Nguyên nhân

Lỗi này là do database có giá trị Recovery model là Simple. Khi Recovery model là Simple, SQL Server không cho phép sao lưu Transaction Log.

Cách khắc phục

Để có thể sao lưu Transaction Log, bạn cần thay đổi Recovery model thành Full hoặc Bulk-Logged. Bạn tiến hành thay đổi này theo hướng dẫn sau:

A – Sử dụng SQL Server Management Studio

  • Chọn database cần thay đổi, right-click và chọn Properties.
    Right-click vào database, chọn Properties
  • Trong cửa sổ Properties của database, chọn Options. Ở mục Recovery model, thay đổi giá trị từ Simple thành Full hoặc Bulk-Logged.
    Thay đổi Recovery model từ Simple thành Full (hoặc Bulk-Logged)
  • Click OK để lưu.

B – Sử dụng dòng lệnh T-SQL

Để thay đổi giá trị Recovery model bằng T-SQL, bạn sử dụng lệnh sau:

ALTER DATABASE Accounting SET RECOVERY FULL
GO

# Free ebook: 8 lưu ý quan trọng khi sao lưu & phục hồi SQL Server

Kinh nghiệm giúp bảo vệ an toàn database SQL Server

Ebook chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình sao lưu và phục hồi SQL Server. Áp dụng các lưu ý có thể giúp bạn nâng cao đáng kể tính an toàn và khả năng phục hồi khi sự cố xảy ra với database SQL Server.

Download Now ››